I. ŠIRŠÍ VZTAHY
    Obec se nachází na silnici III. třídy, která v obci končí. Dopravní spojení Obce je pouze z jižní strany z obce Slapy. Odtud dále po silnici I. třídy do Bechyně nebo Tábora. Vzdálenost k okresnímu městu je 5km.

 

II. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
   Obec se nachází v nadmořské výšce 460 - 440 m, terén klesá k severozápadu k řece Lužnici. Lesnatá krajina podél řeky ze severu a volná krajina se zemědělskou výrobou na jihu. Na východ od obce je kamenolom. Nad obcí z východní strany je rybník Hořejší z něho vytékající vody jsou před obcí svedené do potrubí s vyústěním v rybníku Návesník. Pod obcí na západ vytékají vody do hlubokého zarostlého koryta a odtud do Lužnice. Obec je na návětrné straně a je z ní dobrý rozhled severním směrem.
III. KULTURNÍ A VÝTVARNÉ HODNOTY, HISTORIE
    První název, uvedení místního názvu, se datuje do roku 1379 (viz historie).

 

    Dominanta patrové budovy - zámečku - bývalé tvrze, se zanedbaným parkem, pomník padlým v 1. sv. válce, malá kaple na návsi, špejchar s obnovenou fasádou,boží muka, výklenková boží muka na jih od obce směr Příběnice.

 

    Vzrostlé stromy , aleje , stromořadí, zajímavé pohledy přes Návesník na okolní zástavbu.

 

   Rozpadající se stodola s barokním štítem je největším objektem v obci.
IV. ORGANIZACE ÚZEMÍ, URBANISMUS
   Obec s rozvolněnou zástavbou chalup, zemědělských usedlostí je doplněna pozdější zástavbou RD. Obec nemá náves, a tak v současném středu obce se nachází rybník s komunikací na hrázi, a zavážkou strouhy.
   V obci bývala hospoda, mateřská školka, prodejna potravin a lesní správa. Nyní je z občanského vybavení v obci pouze budova požární zbrojnice a společně s ní úřadovna obecního zastupitelstva. Na severu zbyl krytý taneční parket - přírodní terasa dnes je ze sousedního objektu sklad. Obec je nesourodá, všechny komunikace jsou koncové - slepé , obec nelze projet, cesty se větví s obytnou zástavbou po obou stranách. Mladší část zástavby je založena na jihu.
V. BYDLENÍ, OBYVATELSTVO, STAVEBNĚ TECH. STAV
   Většina objektů: zemědělských usedlostí, vilek, rodinných domů je obývaných, a to z poloviny stálými obyvateli a z poloviny chalupáři. Dva objekty jsou prázdné, jeden v rekonstrukci či přestavbě. Obyvatelé žijí v rodinných domech, hospodářských usedlostech.
    Celkem je 35 obydlených domů tj. asi 37 bytů, 71 trvale žijících obyvatel.

 

   V obci nejsou žádná rekreační zařízení s větším počtem lůžek. Stavebně technický stav je zakreslen, v havarijním stavu objekty nejsou. Vesnice vypadá dobře s klidným bydlením, které narušuje občasný odstřel v lomu. Obyvatelstvo má střední věkový průměr.
VI. ZEMĚDĚLSTVÍ , PRŮMYSL A TĚŽBA
    Zemědělství intenzivní, zemědělská výroba v okolí celé obce je soustředěna svým sídlem na jihu v obci Slapy.

 

   Obec má celkem 20 ha půdy. Výrobní objekty zde chybí, pouze sklad na severu. Těžba Kamenolom na východ od obce.
VII. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
    V místě jsou:

 

   - obecní úřad ve společném objektu s požární zbrojnicí
   - zastávka bus
VIII. TECHNICKÉ VYBAVENÍ, KANALIZACE
   Stávající jednotná stoková sít dostatečně dimenzovaná, uliční vpustě domovní přípojky. Síť splaškové kanalizace je volně vyvedena na západě do koryta a odtud do rybníčka na soutoku nad lesem. Zde dochází k čištění poté se vlévají vody do reky Lužnice. Odkanalizované nejsou pouze objekty na západě a severní polohy obce jsou svedeny do podmoku nad strouhou.

VODOVOD
Zdroje pitné vody jsou pouze ve vlastních studních. Obecní vodovod ani vodojem nejsou. Požární nádrž je z rybníka Návesník, Požární zbrojnice je.

ENERGIE
Vzdušné vedení VN protíná obec na jižním okraji , zde je vedení / trafostanice 250 kW/ 100 kVA, celé území obce se zásobuje z jihu. Veškeré vedení NN po obci, je dále nadzemní.

TELEKOMUNIKACE
Veřejný telefonní automat chybí.

PLYN
Obcí ani v blízkosti vysokotlak neprochází.

IX. DOPRAVA
   Silnice III. třídy z obce Slapy prochází obec od jihu k severu a zde končí. Na trase obcí jsou dvě dopravní závady, a to u vjezdu do obce je závadová křižovatka a poté u kaple s jednosměrným objezdem stromů. Liniová závada zde není. Asi polovina místních obslužných komunikací je zpevněná, některé prašné nezpevněné hlavně v okrajových polohách obce.Těžko se zde udržuje v zimních měsících sjízdnost obslužných komunikací. Místní komunikace jsou bez chodníků.
   Autobusové spojení MHD z obce Slapy postačuje.
   Chybí parkovací plochy.
   Pěší komunikace a chodníky v zásadě nechybí snad pouze v místech hodnocených jako dopravní závady.
   Vlaková stanice je nejblíže na trati Tábor - Bechyně - Slapy cca 3 km od obce. Cyklistické stezky zde nejsou, prochází turistická značená cesta z Tábora na Příběnice.
X. REKREACE A SPORT
   Hromadná rekreační zařízení v obci nejsou, pouze chalupáři a letní a víkendová rekreace. Ve středu obce na hrázi Návesníka je travnatá neupravená plocha, chybí prostory krátkodobé rekreace přímo v obci. Posezení obyvatel je pouze v okolí kaple na jihu rybníka.
XI. OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
   Z hlediska ochrany přírody a krajinářského lze považovat území za dobré, z hlediska povětrnostního s větrným počasím. Zásadní vady jsou na vyústění kanalizace její svedení do vodoteče pod obcí s výplachem přívalové vody do strže - koryta a dále k Lužnici. Voda z území se zde akumuluje v přirozených nádržích, rybníku Návesník a Hořejší. Splavovaná půda eroze v území není, vodní plochy se výrazně nezanáší. Chybí ČOV a třídění domovního odpadu s výkupem . Havarijní stav je pouze u stodoly.
   Zemědělský půdní fond představují : zahrady, sady, louky, pastviny a ostatní plochy.
XI. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ
   Kvalita bydlení v území je dobrá s nedostatky v občanském vybavení a stavebně technickém stavu mála objektů, v obci není ČOV .
   Obec nemá vlastní vodovod ani vodojem.
XII. MÍSTA STŘETŮ
  kanalizace - Lužnice stav ploch pod hrází Návesníku - krátkodobá rekreace, málo pracovních příležitostí.